مرکز مشاوره نیک اندیش
تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

آزمون شخصیت کتل، نئومیلون

⇦ آزمونهای شخصیت:

شخصیت یعنی “مجموعه‌ای از رفتار و شیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی‌های بی همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی “مشخص می‌شود.بر پایه تعاریف بالا نکاتی درباره اصطلاح شخصیت روشن می‌شود:

بی همتایی و تفاوت : شخصیت یک فرد بی‌همتاست و در عین بعضی مشابهت‌ها، هیچ دو شخصیت یکسان و همسان وجود ندارد•

ثبات داشتن (پایداری ): اگر چه افراد در شرایط و محیطهای گوناگون در ظاهر ،رفتار متضاد و مختلفی دارند، ولی در طول زمان (مثلاً چندین دهه )رفتار و واکنش و همچنین شیوه تفکر آنها دارای یک ثبات نسبی دائمی است•

قابلیت پیش بینی :با توجه کردن و مطالعه رفتار و نوع تفکر اشخاص ،می‌توان سبک رفتاری و تفکری افراد را با احتمال زیاد پیش بینی کرد. قابلیت پیش بینی رفتار با «ثبات در رفتار» رابطه متقابل دارد.شخصیت می‌تواند سازگار و یا ناسازگارانه باشد . «ناسازگاری »زمانی مطرح می‌شود که افراد قادر نباشند تفکر و رفتار خود را با محیط و تغییرات آن تطبیق دهند .سازگاری یا عدم سازگاری ارتباط نزدیکی با «انعطاف پذیری »دارد . یک شخصیت سالم با وجود ثبات و پایداری از میزانی از انعطاف‌پذیری نیز بهره می‌برد .اما افراد ناسازگار در برخورد با موقعیت‌هایی که واکنش به آنها مستلزم تغییرات و تصمیمات جدید است، تفکر و رفتار انعطاف ناپذیری از خود بروز می‌دهند .بنابراین، اختلال شخصیت یعنی«رفتارهای ناسازگار و انعطاف ناپذیر در برخورد با محیط و موقعیت‌ها».


عوامل به وجود آورنده شخصیت

شخصیت ساختهٔ وراثت و محیط است .انسان با ویژگی‌ها ی ژنتیکی خاصی به دنیا می‌آید، و از آن پس ، سر و کار او با محیط اطراف خود خواهد بود. محیط نقش مهمی در شکل دهی شخصیت دارد.


آزمونهای شخصیت:

تفاوت در دیدگاه روان‌شناسان نسبت به شخصیت باعث شده که آزمون‌های گوناگونی برای ارزیابی شخصیت ساخته شوند .می‌توان آزمون‌های شخصیت را به دو طبقه عمده تقسیم کرد : پرسش‌نامه‌ها یا آزمون‌های عینی شخصیت و آزمون‌های فرافکن.


آزمون‌های عینی شخصیت

در تحقیقات و سنجش شخصیت، از آزمون‌های عینی کاغذ و قلمی، زیاد استفاده می‌شود .این آزمون‌هاباعث صرفه‌جویی در وقت روان‌شناسان می‌شوند .در این آزمون‌ها مراجعان پس از شنیدن دستورالعمل‌های اولیه خودشان به پرسش‌ها پاسخ می‌دهند بدون اینکه در حین اجرای آزمون، تعاملی با روان‌شناسان داشته باشند .سپس با پر شدن پاسخ‌نامه‌ها، آنها را برای تحلیل رایانه‌ای، به رایانه می سپارند.


آزمون‌های فرافکن

بسیاری از روان‌شناسان، از جمله آنها که گرایش روان‌ پویشی دارند، در سنجش شخصیت آدمی، فرضیه فرافکنی را مطرح کرده‌اند .بر اساس این فرضیه، هنگامی که محرک‌های مبهم، نظیر شکل‌های لکه جوهر، به آزمودنی ارائه می‌شود، محدودیت‌های واقعیت به حداقل می‌رسد، فرایندهای تخیلی ترغیب شده و فرصت نمایان شدن تعارضات ناهشیار به حداکثر می‌رسد .از پرمصرف‌ترین آزمون‌های فرافکن می‌توان دو آزمون رورشاخ و آزمون اندریافت موضوع را نام برد.

در این مرکز آزمونهای شخصیت کتل،نئو،میلون ، MMPI2   ، و آزمون اندریافت موضوع اجرا می گردد.