مرکز مشاوره نیک اندیش
تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

آزمون هوش وکسلر و ریون

 

⇦ آزمونهای هوش

تعریف هوش بسیار دشوار است. زیرا مفهوم آن بر واقعیت بسیار پیچیده‌ای منطبق می‌باشد و تحت جنبه‌های بسیار متفاوتی تجلی می‌کند.  به‌طورکلی می‌توان هوش را به صورت زیر تعریف کرد: توانایی سازگاری آگاهانه و فعال با موقعیت‌های تازه یا نسبتا تازه‌ای که فرد باید با آنها روبرو شود. از آنجا که این موقعیت‌ها ماهیت و پیچیدگی بسیار متغیری دارند، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که انواع هوش نیز باید همان تنوع و پیچیدگی را داشته باشند.

آزمون‌های هوش به دو دسته آزمون‌های فردی و آزمون‌های گروهی تقسیم می‌شوند. این آزمون‌ها از نوع کلامی یا عملی هستند و یا در آن‌واحد هم آزمایش‌های کلامی دارند و هم غیرکلامی.


انواع آزمونهای هوش:

تست بینه به عنوان قدیمی‌ترین آزمون برای سنجش هوش شناخته می‌شود که آزمون استنفرد _بینه شکل تجدید نظر شده است که به فارسی نیز برگردانده شده است .تست ریون از دیگر آزمونهای هوش است که به لحاظ سهولت اجرا معروف است .آزمون وکسلر که آزمونی پیشرفته برای سنجش ابعاد مختلف هوش است،آزمون دقیقی است که برای گروههای سنی خردسالان و کودکان و بزرگسالان فرمهای مجزایی دارد.


کاربرد بالینی آزمون‌های هوش:

آزمون‌های هوش، نقش مهمی در ارزیابی عقب‌ماندگی ذهنی و آسیب مغزی ایفا می‌کنند .علاوه بر این،آنها تنها آزمون‌های روانی هستند که معمولا در مورد کودکان آموزشگاهی به‌کار برده می‌شوند و تااندازه‌ای نوع آموزشی را که آنها کسب خواهند کرد، تعیین می‌کنند. در حال حاضر، مقیاس‌های وکسلر در مقایسه با مقیاس استانفورد –بینه یا سایر آزمون‌های هوش در امور بالینی مصرف بیشتری دارند .نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوش بزرگسالان وکسلر برای سنجش آن دسته از بزرگسالان تهیه شده است که بر اثر بیماری یا جراحت، برخی از کارکردهای شناختی خود را از دست داده‌اند.


   طبقات هوش:

با توجه به نمرات حاصل از اجزای آزمونهای هوشی و تعیین بهره هوشی ، افراد در طبقات مختلفی قرارمی‌گیرند .در طبقه بندی های گذشته افراد دارای هوش پایین در طبقات کودن ، کانا و کامیو قرار می‌گرفتند .امروزه دیگر این طبقه بندی رایج نیست و از طبقه بندی عقب مانده ذهنی ، بهره هوشی پایین ، متوسط وبالا استفاده می‌شود.

در این مرکز آزمونهای هوش وکسلر و ریون برای کودکان و بزرگسالان اجرا می گردد.