مرکز مشاوره نیک اندیش
تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

جناب آقای حامد اکبری