مرکز مشاوره نیک اندیش
تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

سرکار خانم دکتر مسعوده هنریان