*مهارتهاي زندگی
* علوم انتظامی
* مشاوره
*ICDL

* تربیت مربی کارکنان دوایر اجتماعی
* امداد و کمک هاي اولیه
* دفاع شخصی
* کارگاه حل تعارض هاي زناشویی
*کارگاه طرحواره درمانی

*زوج درمانی