گذراندن دوره­های سوپرویژنی در انستیتو روانپزشکی تهران

گذراندن کارگاه­های آموزشی مرتبط با رشته تخصصی در مرکز مشاوره دانشگاه تهران

گذراندن دوره­های آموزشی طب تسکینی و سایکوآنکولوژی در پژوهشکده بیمارستان فیروزگر

شرکت در کنفرانس­ها و سمینارهای ملی و بین­المللی با کسب گواهینامه معتبر

گذراندن طرح کارورزی ۱۵۰۰ ساعته