کارشناسی، روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی