روانشناس ومشاور درمانگاه مغز واعصاب بیمارستان میلاد ازسال ۱۳۸۲تا۱۳۹۰

عضو شورای سیاست گذاری سلامت صداوسیما جمهوری اسلامی ایران

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی (کد مدرسی:۸۶۰۵۵۲۰) از سال ۱۳۸۶
– شعبه تهران ۳،۳۱،۱

روانشناس ومشاور گروه تخصصی مهارتهای ارتباطی وآموزشی “مشاوران”