• متخصص برنامه ریزی و روان سنجی

  • کوچینگ زندگی شخصی و شغلی

  • بنیانگذار آموزش نیمه حضوری روانشناسی در ایران

  • مدیر داخلی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نیک اندیش

  • سوابق تدريس : در دانشگاه هاى شهيد رجايى ، تربيت معلم تهران (خوارزمی ) ، دانشگاه آزاد اسلامى ، دانشگاه جامعازسال ۱۳۸۰

 شرکت در کارگاه های آموزشی :

  الف اصول و روشهای مشاوره سازمان نظام روان شناسی و مشاوره  – تاریخ ۷/۴/۱۳۹۰

     ب آزمون های عینی شخصیت –  سازمان نظام روان شناسی و مشاوره  – تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱

      ج- مربیگری مهارت های زندگی دانشگاه تهران : موسسه روانشناسی وعلوم تربیتی دکترکاردان مدت شصت ساعت  

            (سال ۱۳۹۴)

  •  برگزارى ۹۱ همايش و كارگاه های آموزشى روان شناسی (تا امروز )و همچنين مشاوره هاى تخصصى در زمينه

–  کوچینگ زندگی شخصی و شغلی
– 
برنامه ريزى موفقيت در زندگى شخصى و شغلى
– 
مهارت های زندگی هوپند : هنرخوب زیستن

 – مهارت هاى ارتباطى و تاثیرگذاری و نفوذ

-رهایی از اضطراب وافسردگی  

–  مديريت زمان
– 
تقويت اعتماد به نفس و……

  • انجام آزمون های معتبر شخصیت و اضطراب و افسردگی و انتخاب شغل و ……با تفسیر روانسنجی
    محتوای جلسات  : کوچینگ زندگی شخصی    (life coaching)

خودشناسی

آشنایی با تیپ های شخصیتی

مهارت های ارتباطی و تاثیرگذاری و نفوذ

زبان عشق ( ویژه همسران )

ابراز وجود ، رفع کمرویی و خجالت ، زبان بدن ، هوش هیجانی

 مشخص شدن هدف و جایگاه اصلی شما در زندگی

ایجاد تعادل در ۸ بعد مختلف زندگی  (با تاکید برنقش خانواده وبرنامه ریزی موفقیت د راین زمینه )

ایجاد انگیزه

راهکارعملی مدیریت زمان

خود شکوفایی :  چگونه فردی توانمند وموثر باشیم؟   چگونه اثری ماندگار از خود برجا گذاریم ؟

 ابراز وجود و توانایی نه گفتن

رهایی از اضطراب وافسردگی

اصول شاد زیستن آرام سازی و تنفس ورزش درمانی تغذیه

تقویت اعتماد به نفس