• برگزاری کارگاه موسیقی درماتی انجمن ام اس ایران

 • برگزاری کارگاه موسیقی  درمانی مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 • برگزاری کارگاه MBCTبیمارستان لقمان تهران

 • مشاوره و روان درمانی مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 • کارگاه هاي آموزشي براي دانشجويان(مهارتهاي زندگي و…) مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 • روانشناس بالينی و خدمات مشاوره ای وزارت بهداشت

 • استعداديابی تحصيلی و شغلی خصوص

 • آموزش دوره های مهارت های زندگی وزارت بهداشت

 • آموزش دوره های فرزندپروری پيشرفته وزارت بهداشت

 • آموزش دوره های استعداديابی ويژه متخصصين خصوصی

 • آموزش دوره های استعداديابی ويژه والدين خصوصی

 •  مشاوره فردی و خانوادگی خصوصی

 • مشاوره تلفنی

 • مشاوره انگيزشی (تحصيلی و شغلی)

 • برگزاری  بيش از ۱۰۰۰ ساعت دوره آموزشی مهارت های زندگی و فرزندپروری مدارس تهران

 • روانشناس و مسئول مددکاريروانشناس و مسئول مددکاري دانشگاه تهران

 • روانشناس بالینی مرکز بهداشت عرب