سابقه خدمت ۳ ساله دردایره مشاوره و معاونت اجتماعی (کلانتري)
سابقه مشاوره در خانه سلامت شهرداري
ارائه مشاوره در مدارس
مشاور مجتمع هاي آموزشی برتر تهران
برگزاري کارگاه هاي اموزشی
برگزاري سخنرانی
برپایی نمایشگاه در جهت پیشگیري از اسیب هاي اجتماعی
مشاور خانواده و ازدواج و روانشناس تحصیلی و یادگیري
مشاور مجتمع هاي آموزشی
عضو کانون نخبگان دانشگاه تهران