کارشناسی ارشد: رشته مشاوره و راهنمایی

      کارشناسی: رشته مشاوره و راهنمایی

       متخصص نوروفیدبک

       Neurofeedback /Biofeedback Certificed,  course of Europe.

       دارای گواهی نامه های :

       واقعیت درمانی

       رویکرد پذیرش و تعهد(ACT)

       درمان شناختی