فعالیت های پژوهشی

 •  ترجمه و چاپ کتاب درمان بد(therapy Bad ،)تالیف جفری کاتلر و جان کارلسون
 •  ارائه مقاله “بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بک بر کاهش افسردگی همسران جانبازان اعصاب و روان در بیمارستان روان پزشکی صدر” جهت سخنرانی در چهارمین سمپوزیوم پیشگیری و درمان عوارض عصبی، روانی ناشی از جنگ
 •  ارائه مقاله “تاثیر زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر رضایت زناشویی و تفکر قطعی نگری” در مجله بین المللی روانشناسی و مشاوره
 • ( (International journal of Psychology and counseling
 • ارائه مقاله “تاثیر EMDR بر تفکر قطعی نگر” به صورت پوستر در دوازدهمین کنگره روانشناسی اروپا
 •  ارائه مقاله “تاثیر زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر تفکر قطعی نگر” به صورت پوستر در دوازدهمین کنگره روانشناسی اروپا
 •  ارائه مقاله “بررسی مقایسه ای اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی و زوج درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی، سبک های اسنادی و تفکر قطعی نگر در زوجین” در فصلنامه علمی- پژوهشی تازه ها و پژوهشهای مشاوره
 •  ارائه مقاله “بررسی علل طالق در دادگاههای خانواده تهران” در مجله علمی- آموزشی قضاوت(وابسته به دادگستری)

عضویت در سازمان ها

 • عضو رسمی کالج روان درمانگران انتاریو کانادا ( CRPO)
 • عضو انجمن مشاوره،روان سنجی و روان درمانی انتاریو، کانادا Association of OACCPP ))
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو هیات تخصصی مشاوره در انجمن روان شناسی ایران طی دو دوره
 • عضو انجمن مشاوره ایران