مرکز مشاوره نیک اندیش
تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

بررسي مقایسه ای اثربخشي زوج درماني مبتني بر دلبستگي و زوج درمانی هیجان مدار بر رضايتمندي زناشويي ، سبکهای اسنادی و تفکر قطعی نگر در زوجها

70763480afab3d77f90c493a102e8522-740x463

اين پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج درماني مبتني بر دلبستگي و زوج درمانی هیجان مدار بر اصلاح سبکهای اسنادی ، كاهش تفكر قطعي نگر و  افزايش رضايتمندي زناشويي در زوجها و نیز ارایه روش تلفیقی ازاین دو رویکرد بر اساس فرهنگ ایرانی  صورت گرفت. بدين منظور ۳۰ زوج مراجعه كننده به مراكز مشاوره و خانه‌هاي سلامت سه منطقه شهرداري تهران، انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل قرار گرفتند. گروههای آزمايشي ،درمان مبتني بر دلبستگي و درمان هیجان مدار را در ۱۰ جلسه ۱ ساعت و نيمي، هفته‌اي يك بار دريافت كردند. متغیرهای وابسته تحقیق توسط پرسشنامه های رضايت زناشويي انريچ فرم كوتاه ، پرسشنامه تفكر قطعي نگر و پرسشنامه سبکهای اسنادی در رابطه زناشویی، پيش از درمان و پس از درمان ارزيابي شدند. سپس داده‌ها با استفاده از تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. نتيجه پژوهش نشان داد که زوج درماني مبتني بر دلبستگي در افزايش رضايتمندي زناشويي ، كاهش تفكر قطعي نگر واصلاح سبکهای اسنادی  تاثیر بیشتری نسبت به زوج درمانی هیجان مدار دارد.

واژگان كليدي: زوج درماني مبتني بر دلبستگي– زوج درمانی هیجان مداررضايتمندي زناشوييتفكر قطعي نگرسبکهای اسنادی. (بیشتر…)

بررسي مقایسه ای اثربخشي زوج درماني مبتني بر دلبستگي و زوج درمانی هیجان مدار بر رضايتمندي زناشويي ، سبکهای اسنادی و تفکر قطعی نگر در زوجها

اين پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج درماني مبتني بر دلبستگي و زوج درمانی هیجان مدار بر اصلاح سبکهای اسنادی ، كاهش تفكر قطعي نگر و  افزايش رضايتمندي زناشويي در زوجها و نیز ارایه روش تلفیقی ازاین دو رویکرد بر اساس فرهنگ ایرانی  صورت گرفت. بدين منظور ۳۰ زوج مراجعه كننده به مراكز مشاوره و خانه‌هاي سلامت سه منطقه شهرداري تهران، انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل قرار گرفتند. گروههای آزمايشي ،درمان مبتني بر دلبستگي و درمان هیجان مدار را در ۱۰ جلسه ۱ ساعت و نيمي، هفته‌اي يك بار دريافت كردند. متغیرهای وابسته تحقیق توسط پرسشنامه های رضايت زناشويي انريچ فرم كوتاه ، پرسشنامه تفكر قطعي نگر و پرسشنامه سبکهای اسنادی در رابطه زناشویی، پيش از درمان و پس از درمان ارزيابي شدند. سپس داده‌ها با استفاده از تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. نتيجه پژوهش نشان داد که زوج درماني مبتني بر دلبستگي در افزايش رضايتمندي زناشويي ، كاهش تفكر قطعي نگر واصلاح سبکهای اسنادی  تاثیر بیشتری نسبت به زوج درمانی هیجان مدار دارد.

(بیشتر…)

The impact of couple therapy based on attachment for decreasing of deterministic thinking

 The purpose of the current research was to examine the effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for decreasing of deterministic thinking among couples. Deterministic thinking is an absolute thought to ignore any probability in incidents and their inferences. It is one of the most important cognitive distortions to sabotage marital satisfaction of couples. Twenty couples were involved in this study who to come for consultation centers from three areas of Tehran (Iran). They were randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group was exposed to EMDR in five weekly 1.5-hour sessions. The dependent variable of this research was evaluated through questionnaire of Deterministic Thinking before and after the treatment. Then the data was analyzed by using an ANCOVA Analysis. The results indicated that the EMDR was the effective for decreasing Deterministic Thinking of couples.

(بیشتر…)

The Effect of Emotionally focused couple therapy

A research was done with the purpose of examining the effectiveness of Emotionally

Focused Couple Therapy (EFT) in relation to the decrease of deterministic thinking and increase of marital satisfaction among couples. Sixty couples were randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group was exposed to EFT method (individually) in ten weekly 1.5-hour sessions and the control group was in the waiting list. Then the data was analyzed by using an ANCOVA Analysis. Findings indicated that this method was an effective treatment for this specialized population.

(بیشتر…)

For decreasing of Deterministic Thinking Among Couples The Impact of couple therapy based on attachment

The purpose of the current research was to examine the effectiveness of couple therapy based on attachment for decreasing of deterministic thinking among couples. Deterministic thinking is an absolute thought to ignore any probability in incidents and their inferences. Twenty couples were involved in this study who to want counseling in health centers of three areas of Tehran (Iran). They were randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group was exposed to couple therapy in ten weekly 1.5-hour sessions. The dependent variable of this research was evaluated through questionnaire of Deterministic Thinking before and after the treatment. Then the data was analyzed by using an ANCOVA Analysis. The results indicated that the couple therapy based on attachment was effective for decreasing Deterministic Thinking of couples. (بیشتر…)