مرکز مشاوره نیک اندیش
تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

آزمون های روانشناختی

روانشناسی-کاربردی-1

آزمون های روانشناختی

آزمون، یکی از ابزارهای مهم پژوهش در روان‌شناسی معاصر است .بعضی اطلاعات روان‌شناختی درباره ماهیت مشکلات و ناتوانایی‌های فرد، از طریق آزمون روانی به دست می‌آید .با استفاده ازآزمون‌ها می‌توان انواع توانایی‌ها، رغبت‌ها، نگرش‌ها و دستاوردها را اندازه‌گیری کرد.